Mesken Borç Sorgulama

BORÇ SORGULA

Lütfen Aidatlarınızı

Her Ayın 25'ine Kadar

Ödeyiniz.

Teşekkür Ederiz.

Günün Sözü

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.
Kemal Atatürk - 1922
Yapı Genel Planı
Makale İçeriği
Yapı Genel Planı
I. KISIM GENEL HÜKÜMLER
II KISIM BAĞIMSIZ BÖLÜM
III. KISIM YÖNETİM ORGANLARI
2. BÖLÜM TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU
IV. KISIM KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
V. KISIM ORTAK GİDERLERE KATILMA
IV. KISIM ANAGAYRİMENKULÜN SİGORTALANMASI
VII. KISIM HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ
VIII. KISIM ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI
IX. KISIM YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILMA
XII. KISIM GEÇİCİ HÜKÜMLER
XIII. KISIM TOPLU YAPI YÖNETİM SEÇİM ŞEMASI
Tüm Sayfalar

MANİSA İLİ - AKHİSAR İLÇESİ AKHİSAR TOPLU KONUTLARI TOPLU

YAPI YÖNETİM PLANI

I. KISIM GENEL HÜKÜMLER

 

Kapsam

Madde 1- Manisa ili, Akhisar ilçesi, Hacıishak Mahallesindeki Akhisar Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-l'deki vaziyet planında belirtilmiş (436 konut ve 7 işyeri) 2135/1 (F-l, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8), 2136/1 (Yl-16, Yl-17, Yl-18, Yl-19, Yl-20, Yl-21, Yİ-22), 2138/3 (Yl-1, Yl-2, Yl-3, Yl-4, Yl-5, Yl-6, Yl-7, Yl-8, Yl-9, Yl-10, Yl-11, Yl-12, Yl-13, Yl-14, Yl-15) ve 2139/1 (Ticaret Merkezi) no.lu imar ada/parselleri üzerinde yetkili Belediyelerince onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan Akhisar Toplu Konutları, Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) ve ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu "Yönetim Planı"na göre yönetilir.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 2- Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile Medeni Kanunun (MK) ve ilgili öteki yasaların hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Madde 3- Yönetim Planı, Akhisar Toplu Konutları kapsamındaki (436 konut ve 7 işyeri maliki) bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vb. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

Yönetim Planı ve Değiştirilmesi

Madde 4- Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır.


 

Site Yönetim Programı Arne Bilgisayar Tarafından Sağlanmaktadır.